Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Anna Čonková: Alternatívne metódy výučby práce s hlasom (prípadové štúdie)

<Zpět

Anna Čonková: Alternatívne metódy výučby práce s hlasom (prípadové štúdie)  

Anotace:

Cieľom štúdie je priniesť osobnú reflexiu rôznych podôb práce s hlasom na základe introspektívneho pozorovania, teda priamej účasti na hlasových seminároch. Šesť prípadových štúdií sa zaoberá lektorskou činnosťou Idy Kelarovej, Ivany Vostárkovej, Evy Spoustovej a lektorov, ktorých workshopy boli súčasťou medzinárodnej konferencie o hlase VoicEncounters vo Vroclavi, menovite Kristin Linklater, Jorge Parente a Aram a Virginia Kerovpyan. Štúdia obsahuje krátke predstavenie lektorov, metodologické a filozofické východiská ich práce, hlavný dôraz je však kladený na reflexiu osobnej skúsenosti z praktického priebehu workshopov. Výpovede účastníkov týchto seminárov dopĺňajú komplexnejšie porozumenie týchto procesov.

Klíčová slova:

neinštitucionalizovaná hlasová pedagogika, psychosomatická práca s hlasom, introspektívne pozorovanie

Abstract:

Training on the basis of taking part in workshops of chosen professionals who specialize in The aim of this study is to present a personal reflection of various types. It focuses Vocal Voice coaching. The six cases concern the case research of the following vocal coaches: Ida Kelarová, Ivana Vostárková, Eva Spoustová, Kristin Linklater, Jorge Parente and Aram Kerovpyan. The study is composed of a brief introduction of the lectors, methodological and philosophical sources of their work, and the main goal is to provide a reflection of personal experience of the practical sections of the workshops. Also testimonies of the attendees of these workshops will contribute to describe a more complex understanding of these processes.

Key words:

Non-institutionalized Vocal education, Psychosomatic approach on Voice, Introspective observation

Studie je výstupem grantového projektu specifického vysokoškolského výzkumu Divadelní fakulty JAMU v roce 2014.

Celý text