Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Barbora Herčíková: Problematika inscenované autenticity

<Zpět

Barbora Herčíková: Problematika inscenované autenticity  

Anotace:

Studie Problematika inscenované autenticity se zabývá možnostmi, jak pracovat s autenticitou v dokumentárním divadle. Síla autenticity v umění je složitě budovaným konceptem závislým na formě a počtu zprostředkování výchozí mimoumělecké skutečnosti a oscilaci mezi polohami reprezentace a čisté prézentnosti. Čím kratší je pomyslná vzdálenost od diváka ke zprostředkované mimoumělecké skutečnosti, tím je jeho zažívání autenticity silnější. Divák dokonce může nabýt dojmu, že se jedná o přímý výsek či subjekt vnějšího světa namísto uměleckého konstruktu. Práce s efektem autenticity je nejprve demonstrována na tvůrčích strategiích významných představitelů dokumentárního divadla Rimini Protokoll, She She Pop a Christopha Schlingensiefa. Následně je velmi detailně aplikována na mé vlastní tvůrčí experimenty v rámci divadelní platformy dok.trin, konkrétně pak na projekty Zpráva o zázraku (Josef Toufar) a Neklid (divadelní reportáž). 

Klíčováslova:

autenticita, dokumentární divadlo, dok.trin, Zpráva o zázraku (Josef Toufar), Neklid (divadelní reportáž) 

Abstract:

This paper investigates the possibilities in working with authenticity in documentary theatre. The power of authenticity in art is an elaborate concept dependent on the form and number of reproductions of the original extra-artistic reality, as well as oscillation between the poles of representation and pure presence. The shorter the imaginary distance between the audience and the reproduced extra-artistic reality, the stronger is their perception of authenticity. The audience may even get the impression of watching directly an aspect or subject of external world rather than a construct of art. First, I showcase work with the authenticity effect in the creative strategies of important representatives of documentary theatre, viz. Rimini Protokoll, She She Pop, and Christoph Schlingensief. Then I apply it in detail on my own author experiments realized on the dok.trin platform, specifically the Zpráva o zázraku (Josef Toufar) and Neklid (divadelní reportáž) projects. 

Key words:

authenticity, documentary theatre, dok.trin platform, Zpráva o zázraku (Josef Toufar), Neklid (divadelní reportáž) 

Studie je výstupem grantového projektu specifického vysokoškolského výzkumu Divadelní fakulty JAMU v roce 2014.

Celý text