Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Bednáriková Dagmar: Fungování kulturních center

<Zpět

Bednáriková Dagmar: Fungování kulturních center  

Anotace:

Co znamená slovní spojení “kulturní centrum” a jaká je úloha kulturních center v lokálním ţivotě konkrétní obce? Můţe to být místo, kde se obyvatelé setkávají s různými druhy umění a kultury, ale mohou být také jejich spolutvůrci. Existuje mnoho způsobů, jakými mohou kulturní centra pracovat. Pro mnoho lidí je místní kulturní centrum jedinou moţností, jak získat vlastní emocionální záţitek spojený s některým druhem umění.

Dobré příklady z Česka i zahraničí mohou být jednou z cest ukázat místní komunitě a lokálním politickým představitelům nové moţnosti pro zvyšování kvality ţivota a patriotismu v lokálním prostředí.

Klíčová slova:

lokální kultura, kulturní dům, kulturní centrum, kreartivita, místní kulturní politika

Abstract:

What does it mean “a culture center” and what is a role of culture center in a local life of a specific place? It can be a space to meet different kind of art and culture and also to be a part of. There are many differ-ent forms of culture centers work. For many people it’s only the possibility to have a personal emotional experience to meet some kind of arts.

Good practices in Czech republic and abroad can be a possibility to show to the community and to municipal politicians new possibilities to build a well being and a patriotism in a region.

Key words: local culture, culture house, culture center, creativity, local culture politics

Celý text