Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Jana Ondrušová: Transformácia niektorých špecifických motívov Ladislava Grosmana vo vývojo-vých fázach scenára Obchodu na korze nájdených v archíve Filmového Studia Barrandov (a stopy Grosmanovej scená-ristickej tvorby v ďalších archívoch)

<Zpět

Jana Ondrušová: Transformácia niektorých špecifických motívov Ladislava Grosmana vo vývojo-vých fázach scenára Obchodu na korze nájdených v archíve Filmového Studia Barrandov (a stopy Grosmanovej scená-ristickej tvorby v ďalších archívoch)  

Anotace:

Jadrom tejto štúdie je snaha o preskúmanie niektorých špecifických prvkov scenáristického jazyka Ladi-slava Grosmana vo verziách diela Obchod na korze a toho, ako sa tieto motívy transformujú po tvorivom vstupe reţisérov Jána Kadára a Elmara Klosa do danej látky. Štúdia pracuje primárne s poviedkou Past, literárnym scenárom a technickým scenárom k filmu Obchod na korze získanými z archívu Filmového Studia Barrandov, a v neposlednom rade aj s filmom ako výsledným audiovizuálnym dielom. Cieľom je upozornenie na špecifický tvorivý vklad Ladislava Grosmana do filmu nielen ako autora literárnej predlo-hy, ale aj ako aktívneho scenáristu. V závere štúdie sa nachádza výpočet ďalších Grosmanových scená-rov, nájdených doposiaľ vo viacerých archívoch, ktoré budú predmetom podobného výskumu Grosmanovho scenáristického jazyka v budúcnosti.

Klíčová slova:

Ladislav Grosman, Obchod na korze, scenár, adaptácia, vizuálny, metafora

Abstract:

The core of this study is an analysis of some of the specific screenwriting tools of Ladislav Grosman in various versions of The Shop on Main Street and how these motives are transforming after directors Ján Kadár and Elmar Klos start their participation on the project. The study works primarily with the original short story Past (literal translation The Trap) that the film is based on, literary script and shooting script found in Barrandov Film Studios archives and the film itself. The main aim of the study is to focus on the creative participation of Ladislav Grosman on the film not only as the author of the original story, but also as an active screenwriter. There is also a listing of Ladislav Grosman´s other scripts found in several ar-chives in the final part of the study which will be the subject of the continuing analysis of Grosman´s spe-cific screenwriting language in the future.

Key words:

Ladislav Grosman, The Shop on Main Street, screenplay, adaptation, visual, metaphore

Celý text