Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DF JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Jitka Vrbková: Divadlo herců, kteří mají něco navíc (chromozom)

<Zpět

Jitka Vrbková: Divadlo herců, kteří mají něco navíc (chromozom)  

Anotace:

Studie popisuje realizaci hudebních a pohybových workshopů s herci s Downovým syndromem, na něž plynule navázala tvorba inscenace Divadla Aldente s názvem Who am I?. Autorka studie je současně režisérkou inscenace; jedná se tedy o tzv. artistic research. Práce vychází z přesvědčení, že herci s Downovým syndromem mohou vytvořit svébytné profesionální umělecké dílo, budou-li inscenátoři využívat jejich specifik jako záměrné stylizace. Na základě workshopů se studie snaží formulovat principy práce s herci s Downovým syndromem a po-jmenovat jejich divadelní předpoklady. Rozbor inscenace Who am I? zahrnující i reflexi odbornou a laickou veřejností odhaluje zejména společensko-apelativní potenciál tohoto typu divadla. Studie zahrnuje široké spektrum otázek týkajících se divadla s herci se specifickými možnostmi, z nichž některé byly zodpovězeny a jiné vyvolaly otázky další, jež touží po zodpovězení v budoucnosti.

Klíčová slova:

Divadlo s herci se specifickými možnostmi, Downův syndrom, dokumentární divadlo, politické divadlo, mentální handicap, pohybové improvizace

Abstract:

The study describes the production of music and movement workshops with actors with Down syndrome, followed by the preparation of production Who Am I? by Aldente Theatre. The author of the study is at the same time the director of the production, which makes this an artistic research. The study is based on the belief that the actors with Down syndrome can create a distinctive professional work of art, as long as the creators of the production use their particular characteristics as an intentional stylization. Using the experience from the workshops, the study attempts to formulate the principles of the work with actors with Down syndrome and name their theatrical prerequisites. The analysis of the production Who Am I?, including its reflections by professionals as well as by the gen-eral public, reveals the social and persuasive potential of this type of theatre. The article includes a broad spectrum of questions about theatre with actors with specific needs. Some of these questions have been answered but some raised more questions, which should be answered in the future.

Key words

Theatre of actors with specific needs, Down syndrome, documentary theatre, political theatre, intellectual disability, movement improvisation

Celý text