Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Lucie Harapátová: Analýza studijních materiálů a pedago-gických postupů vyuţívaných ve výuce filmové, audiovizuální a multimediální tvorby v oblasti formálního i neformální-ho sektoru vzdělávání

<Zpět

Lucie Harapátová: Analýza studijních materiálů a pedago-gických postupů vyuţívaných ve výuce filmové, audiovizuální a multimediální tvorby v oblasti formálního i neformální-ho sektoru vzdělávání  

Anotace:

Tématem tohoto výzkumu je výuka filmové a audiovizuální výchovy v neformálním sektoru vzdělávání. Do výzkumu bylo zařazeno 6 kurzů, zabývajících se výukou tvorby animovaného a hraného filmu. Výstupem všech těchto kurzů byla krátká audiovizuální díla. Jednotlivé kurzy byly ve studii podrobně analyzovány. Detailně byla rozebrána metoda teoretické i praktické výuky, včetně rozboru natočených děl. Cílem tohoto výzkumu bylo popsat zvolené přístupy k výuce audiovizuální a filmové tvorby a zhodnotit moţnosti jejich uplatnění v oblasti filmového a audiovizuálního vzdělávání obecně.

Klíčová slova:

Výchova, vzdělávání, tvorba, film, audiovize, multimediální tvorba, filmová a audiovizuální výchova, filmová a audiovizuální tvorba, studenti, pedagogové, přístupy, krátké filmy, technika, analýza, literatura, knihy, publikace

Abstract:

The topic this specific research is audiovisual education in the so called non-formal sector. The research included six courses, specialized in the teaching of live-action films and animated films creation. The practical outcome of these courses was the creation of the short films. These courses were analyzed in detail. The techniques, which were used during the instruction, were analyzed, as well as the short films themselves. The aim of the research has been to describe possible approaches to teaching filmmaking and to evaluate the possibilities of their applications in audiovisual education.

Key words:

Audiovisual and film education, education, film, audiovisual, multimedia, courses, workshops, films, short films, students, teachers, techniques, analyses, literature, books, publications

Celý text