Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Marika Smreková: Multikultúrne prvky v postdramatickom divadle vs. Postdramatické divadlo v multikultúrnom prostredí

<Zpět

Marika Smreková: Multikultúrne prvky v postdramatickom divadle vs. Postdramatické divadlo v multikultúrnom prostredí  

Kreatívny proces, uvedenie a dopad prvej inscenácie Sámsvoj v rámci nového konceptu 5. ročníka Festivalu nezávislého súčasného umenia UM UM 2Ø16 v Starej Ľubovni

Anotace: 

Štúdia sa zaoberá tvorbou, realizáciou a dopadom nového multikultúrneho konceptu trojdňového Festiva-lu nezávislého súčasného umenia UM UM 2Ø16, ktorý sa po piatykrát konal na periférii severovýchodné-ho Slovenska, v okresnom meste Stará Ľubovňa. Hlavným cieľom nového konceptu bolo vytvoriť postdramatickú pohybovú site specific inscenáciu prepojenú s témou multietnickej histórie mesta Stará Ľubovňa. Zámerom tvorby bolo hľadať nové formy divadelného jazyka pre tvorbu autorských inscenácii konceptuálne naväzujúcich v nasledujúcich ročníkoch festivalu UM UM. Text štúdie predstavuje metódu tvorby a sleduje dopad a prijatie inscenácie Sámsvoj na festivale UM UM divákmi ţijúcimi na periférii.

Klíčová slova:

postdramatické divadlo, umenie na periférii, site specific, devised theatre, koncept festivalu

Abstract:

The study deals with the creative process, implementation and impact of new multicultural concept of the three-day Festival of independent contemporary art UM UM 2Ø16 that for the fifth time took place on the outskirts of north-eastern Slovakia, in the district town of Stara Lubovna. The main objective of new concept was to create a postdramatic physical site specific performance relevant to the topic of multi-ethnic history of the town Stara Lubovna. The intention of the creative process was to seek new forms of theatrical language in order to create original performances with conceptual links for the following years of the festival UM UM. The text of the study is a method of creating and monitors the impact and acceptance of Sámsvoj production at the festival UM UM by the audience living on the periphery.

Key words:

postdramatic theatre, art in periphery, site specific, devised theatre, festival concept

Celý text