Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Pavel Jirásek: Loutka mezi divadlem, filmem a televizí 1970–1980

<Zpět

Pavel Jirásek: Loutka mezi divadlem, filmem a televizí 1970–1980  

Anotace:
 
Studie se zabývá vývojem scénografie a prostředků výtvarného divadelního a filmového jazyka v oblasti loutkové inscenace, seriálu, filmu s divadelními loutkami, zejména v Československé televizi a Krátkém filmu mezi lety 1970–1980. Sleduje, jak se scénografické pojetí i tvarosloví inscenací a filmů s divadelními loutkami vyrovnávalo s dobovou zkušeností divadla a poetikou filmové loutkové animace. Za jakých okolností a díky kterým autorům vznikal a postupně se etabloval osobitý lout-kářský výtvarný televizní a filmový jazyk. Analyzuje základní tendence, které posouvaly scénografic-ké postupy k tvořivosti a fantazii – černé divadlo, ekranizaci, masky, herce vedle loutky a další, které ve své době značně rozšířily i sám pojem loutkového divadla. Analýza těchto procesů na pozadí politického a kulturního klimatu sedmdesátých let se pokouší tyto změny loutkářského jazyka sys-tematizovat a zobecnit.
 
Klíčová slova:
 
Loutka, scénografie, loutkářská scénografie, loutková inscenace, loutkový seriál, film s divadelní loutkou
 
Abstract:
 
The study deals with the development of stage design and visual resources of theater and film lan-guage in puppet productions, series, movies with theater puppets, especially in the ČST (Czechoslo-vak television) and Krátký film Praha (Short film Prague) between 1970-1980. We see how the concept of scenography and morphology productions and films with theatrical puppets terms with the contemporary experience of theater and film poetics of puppet animation. Under what cir-cumstances and with which the authors created and gradually established a distinctive puppet art television and film language. The study analyzes the basic tendencies which shifted scenographic procedures to creativity and imagination - nation - black theater, ecranisation, masks, puppets and actors alongside others, which at that time have greatly expanded the concept of puppet theater. On the other hand but also a return to classic wooden puppet. Analysis of these processes in the background of the political and cultural climate of the seventies attempting these changes puppetry language systematize and generalize.
 
Key words:
 
Puppet, set design, scenography, stage design puppetry, puppet performances, puppet show, film with theatrical puppet

Celý text