Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Pavel Jirásek: Loutka mezi divadlem, filmem a televizí 1980 - 1990

<Zpět

Pavel Jirásek: Loutka mezi divadlem, filmem a televizí 1980 - 1990  

Anotace:

Studie se zabývá vývojem scénografie a prostředků výtvarného divadelního a filmového jazyka v oblasti loutkové inscenace, seriálu, filmu s divadelními loutkami, zejména v Československé televizi a Krátkém filmu mezi lety 1980–1990. Sleduje, jak se scénografické pojetí i tvarosloví inscenací a filmů s divadel-ními loutkami vyrovnávalo s dobovou zkušeností divadla a poetikou filmové loutkové animace, za jakých okolností a s kterými autory vznikal a postupně se etabloval osobitý loutkářský výtvarný televizní a filmový jazyk, analyzuje základní tendence, které posouvaly scénografické postupy k tvořivosti a fantazii – obrazi-vou předmětnost, která je dána vztahem mezi iluzivností a antiiluzivností. Analýza těchto procesů na po-zadí politického a kulturního klimatu osmdesátých let se pokouší tyto změny loutkářského jazyka systematizovat a zobecnit.

Klíčová slova:

Loutka, scénografie, loutkářská scénografie, loutková inscenace, loutkový seriál, film s divadelní loutkou

Abstract:

The study deals with the development of stage design and visual resources of theater and film language in puppet productions, series, movies with theater puppets, especially in the ČST (Czechoslovak televisi-on) and Krátký film Praha (Short film Prague) between 1980 - 1990. We see how the concept of sceno-graphy and morphology productions and films with theatrical puppets terms with the contemporary experience of theater and film poetics of puppet animation. Under what circumstances and with which the authors created and gradually established a distinctive puppet art television and film language. The study analyzes the basic tendencies which shifted scenographic procedures to creativity and imagination - nati-on - showing objectivity, which is determined by the relationship between illusion and anti-illusionism. On the other hand but also a return to classic wooden puppet. Analysis of these processes in the background of the political and cultural climate of the eighties attempting these changes puppetry language systema-tize and generalize.

Key words:

Puppet, set design, scenography, puppetry stage design, puppet performances, puppet show, film with theatrical puppet Studie je výstupem grantového projektu specifického vysokoškolského výzkumu Divadelní fakulty JAMU v roce 2016.

Celý text