Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Písně V+W tlumočené do znakového ja-zyka

<Zpět

Písně V+W tlumočené do znakového ja-zyka  

Anotace:

Tato studie reflektuje vznik pásma písní Jiřího Voskovce a Jana Wericha tlumočených do českého znakového jazyka. Kromě základních poznatků o znakovém jazyce, uměleckém tlumočení a nejvýznamnějších představitelích Osvobozeného divadla je zde uvedena analýza jedenácti písní tlumočených do českého znakového jazyka. Dále je uveden výčet realizovaných vystoupení včetně krátké reflexe od diváků a účastníků workshopů na středních školách pro studenty se sluchovým postižením.

Klíčová slova:

umělecké tlumočení, znakový jazyk, Osvobozené divadlo, Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek

Abstract:

This paper reflects the genesis of performing songs of JiříVoskovec and Jan Werich interpreted into Czech sign language. In addition to basic knowledge of sign language, the performing arts interpreting and the most significant personalities of the Liberated Theatre, the analysis of eleven songs interpreted into Czech sign language is mentioned. Furthermore, the list of performed performances including a brief reflection of spectators and participants in workshops at high schools for students with hearing impair-ments is mentioned.

Key words:

Performing Arts Interpreting, Sign Language, Liberated Theatre, Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Jezek

Celý text