Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Větrovec Vítězslav: Velkolhotecké divadelnění ve Slepé uličce

<Zpět

Větrovec Vítězslav: Velkolhotecké divadelnění ve Slepé uličce  

Reflexe devátého ročníku divadelního festivalu ve Velké Lhotě a pokus o pojmenování jeho největších úskalí

Anotace:

Subjektivně laděná studie reflektuje devátý ročník festivalu Velkolhotecké divadelní rejžování a zároveň se pokouší pojmenovat některá z úskalí, které jeho hlavní tvůrce a organizátor Vítězslav Větrovec s jeho produkcí za dobu jeho trvání (od roku 2008) zaznamenal. Větrovec shledává prozatím poslední ročník festivalu zlomovým nejen z organizačních či uměleckých důvodů, ale rovněţ z důvodů ryze osobních. V závěru studie se pokouší pojmenovat své místo, které zaujímá ve vztahu k obci, v níţ se od roku 2008 pokoušel prostřednictvím divadelních inscenací „obnovovat místní paměť“ – místo, jehoţ charakter se v roce 2016 pozměnil díky faktu, ţe se Větrovec do Velké Lhoty sám nastěhoval, a stal se tak sousedem svých diváků.

Klíčová slova:

komunitní divadlo, Velká Lhota, lidové divadlo, pouliční divadlo

Abstract:

The study (with subjective view) reflects the ninth year of Velká Lhota theatre festival and at the same time attempts to name some of the problems, that festival´s main creator and organizer Vítězslav Větrovec (author of the study) had with its production since the first year of the festival in 2008. Větrovec finds last year of the festival very special not only for organizational or artistic reasons, but also for purely personal reasons. At the end of the study, he tries to name his place in relation to the village, where he has tried (since 2008) to “restore local memory” through theatrical productions – a place, whose charac-ter changed due to the fact that Větrovec had moved to Velká Lhota in 2016 and had become a neigh-bour of his audience.

Key words:

community theatre, Velká Lhota, folk theatre, street theatre

Celý text