Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Viktor Černický: Telo ako objekt / Objekt ako telo

<Zpět

Viktor Černický: Telo ako objekt / Objekt ako telo  

Anotace:

Štúdia sa venuje tanečným predstaveniam využívajúcim objekty ako partnerov pri tvorbe. Zao-berá sa aplikovaním filozofického diela Gilberta Simondona On the Mode of Existence of Tech-nical Objects na súčasné tanečné predstavenia, v ktorých sa človek stretáva s objektom, v širšom zmysle o objavovanie cudzom v ľuďoch a ľudského v cudzom.

Klíčová slova:

Simondon, technický objekt, súčasný tanec, Cie Beau Geste, Yoann Bourgeois, Karine Ponties

Abstract:

This work is focused on dance performances using objects as partners in the process of creati-on. It applies Gilbert Simondon’s work On the Mode of Existence of Technical Objects on con-temporary dance performance where human being meets objects, in wider meaning about recognition of human in alien and alien in human.

Key words:

Simondon, technical object, contemporary dance, Cie Beau Geste, Yoann Bourgeois, Karine Ponties

Studie je výstupem grantového projektu specifického vysokoškolského výzkumu Divadelní fakulty JAMU v roce 2017.

Celý text